História

EY Podnikateľ roka je prvou a jedinou skutočne celosvetovou súťažou svojho druhu, ktorú založila spoločnosť EY v roku 1986 v USA. Oceňuje podnikateľov, ktorým sa podarilo vybudovať úspešný a dynamicky sa rozvíjajúci podnik. Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sú jednotliví účastníci posudzovaní, v každej krajine porovnateľné. Víťaza vyberá nezávislá porota zložená predovšetkým z víťazov predchádzajúcich ročníkov. Podnikatelia sa vyberajú prostredníctvom národných kôl, ktoré sa konajú v šesťdesiatich krajinách celého sveta. Víťazi národných kôl súťaže sa zúčastňujú na slávnostnom ceremoniáli v Monte Carle, ktorý je každoročným vyvrcholením súťaže a na ktorom sa vyhlasuje víťaz a držiteľ titulu EY Svetový podnikateľ roka.

Medzinárodný status tejto súťaže stavia víťazov do pozície podnikateľov svetovej triedy a slúži ako meradlo podnikateľského úspechu. Víťazi získavajú mimoriadnu prestíž a sú vzorom pre ostatných podnikateľov nielen vo svojom odvetví, ale aj v širšej podnikateľskej komunite a príkladom pre mladých, začínajúcich podnikateľov.

Na Slovensku sa súťaž koná od roku 2006, kedy bol vyhlásený víťaz hlavnej kategórie EY Podnikateľ roka a víťaz kategórie EY Začínajúci podnikateľ roka. O rok neskôr sme súťaž rozšírili o kategóriu EY Podnikateľ roka v oblasti inovácií, ktorá sa premenovala na EY Technologický podnikateľ roka. Porota má každý rok možnosť udeliť Špeciálne ocenenie poroty podľa vlastného uváženia. Držiteľ titulu EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky reprezentuje našu krajinu na svetovom finále súťaže v Monte Carle.

V súťaži EY Podnikateľ roka oslovujeme podnikateľské osobnosti aj na základe nominácii, ktoré nám boli zaslané. Cieľom organizátora súťaže, spoločnosti EY, nie je neustály nárast počtu účastníkov. Rozhodujúca je kvalita prihlásených kandidátov, predovšetkým ich podnikateľský príbeh, poctivosť a bezúhonnosť.

Doterajší slovenskí víťazi:

Michal Meško | Martinus
Juraj Habovštiak | MTS
Šimon Šicko
 | Pixel Federation
Michal Weis | IBL Software Engineering
Jozef Klein | Asseco Central Europe
Patrick Hessel | c2i
Alexander Varga, Eva Stejskalová  | MicroStep
Vladimír Šrámek | DECODOM
Vladimír Levársky | OMS
Ľuboš Fellner | BUBO Travel agency
Tomáš Bel | EXIsport
Michal Štencl | Sygic
Peter Zálešák | NAY
Miroslav Trnovský | SkyBau
Miroslav Trnka | ESET

Pravidlá

Kto sa môže do súťaže prihlásiť?

Do súťaže EY Podnikateľ roka sa môže prihlásiť (i) fyzická osoba - podnikateľ, ktorý aktívne vykonáva predmetnú podnikateľskú činnosť, alebo (ii) vlastník (spoluvlastník) obchodnej spoločnosti, ktorý má rozhodujúci vplyv na jej riadenie a ktorý aktívne pôsobí v jej vedení.

 • Podnikateľ, resp. spoločnosť, s ktorou sa podnikateľ hlási do súťaže, musí existovať najmenej dva roky a musí mať aspoň päť stálych zamestnancov na hlavný pracovný pomer (minimálny počet zamestnancov na hlavný pracovný pomer sa nevzťahuje na súťažiacich v kategórii EY Začínajúci podnikateľ roka).  
 • Za jednu spoločnosť môžu spoločne súťažiť maximálne traja jej spoluvlastníci, ak sa zároveň podieľajú na vedení spoločnosti.
 • Podnikateľ sa môže s tou istou spoločnosťou prihlásiť do súťaže maximálne päťkrát. 
 • Zo súťaže sú vylúčení partneri súťaže, členovia poroty súťaže a celorepublikoví víťazi súťaže z predchádzajúcich ročníkov. 
 • Účasť v súťaži je bezplatná.


Kto môže do súťaže nominovať?

Nominovať podnikateľa do súťaže môže ktokoľvek, napríklad aj jeho kolega, zákazník, zamestnanec alebo príbuzný prostredníctvom emailu eypodnikatelroka@sk.ey.com.

Harmonogram

number 1

30. november 2021 | Uzávierka prihlášok

Od augusta do konca novembra prijímame prihlášky do súťaže. Podnikateľ, ktorý je do súťaže nominovaný inou osobou a nomináciu prijíma, musí v tomto termíne zaslať vyplnenú prihlášku spolu s ostatnými materiálmi. Prihlasovací formulár je koncipovaný tak, aby prostredníctvom neho bolo možné zhromaždiť o všetkých účastníkoch dostatočné informácie na uskutočnenie predbežného hodnotenia. EY kontroluje správnosť a úplnosť všetkých údajov. Uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky, sú vyradení.

number 2

september – začiatok decembra 2021 | Pohovory s nominovanými

Prihlásených a nominovaných podnikateľov kontaktujú zástupcovia EY za účelom realizácie rozsiahleho osobného rozhovoru na základe štandardizovaného dotazníka. Podnikateľov navštívia zástupcovia EY v mieste sídla ich podnikania.

number 3

január 2022 | Zasadanie poroty

Porota zložená predovšetkým z víťazov predchádzajúcich ročníkov vyberie podľa medzinárodných kritérií finalistov EY Začínajúceho podnikateľa roka, EY Technologického podnikateľa roka a absolútneho víťaza – držiteľa titulu EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky.

number 4

marec 2022 | Slávnostné vyhlásenie víťazov

Víťazi jednotlivých kategórií a držiteľ titulu EY Podnikateľ roka sú vyhlásení na slávnostnej recepcii, na ktorej sa zídu zástupcovia ekonomickej verejnosti a ktorej pravidelne venujú pozornosť aj médiá.

number 5

jún 2022 | Svetové finále v Monte Carle

Národný víťaz automaticky získava právo reprezentovať Slovenskú republiku na svetovom finále súťaže v Monte Carle.

Hodnotiace kritériá

Nezávislá porota bude jednotlivých uchádzačov hodnotiť podľa nasledujúcich medzinárodných kritérií:

Podnikateľský duch
 • kladie na seba i na podnik vysoké nároky a snaží sa byť najlepší
 • dokáže riskovať a prekonávať neľahké prekážky
 • je vytrvalý/á a vie sa poučiť zo svojich skúseností
Inovácie
 • razí cestu novým metódam alebo technológiám
 • vie modifikovať jestvujúce alebo vyvíjať nové výrobky a služby skôr než konkurenti na trhu
 • vytvára podnikateľskú kultúru, ktorej typickým znakom sú inovácie, a investuje do výskumu a vývoja
Čestnosť a poctivosť / osobný vplyv
 • osobné vlastnosti a prístup k zamestnancom, klientom, dodávateľom a kolegom
 • skúsenosti s pôsobením ako vzor, učiteľ a radca
 • zapojenie sa do širšieho spoločenstva
Finančné výsledky
 • úroveň súčasných finančných výsledkov podniku, úspešnosť pri získavaní finančných prostriedkov z vlastného kapitálu i cudzích zdrojov
 • stratégia riadenia peňažných tokov a vytváranie podmienok pre dlhodobý rozvoj
 • hospodársky rast a reinvestovanie zisku
Strategická orientácia
 • má podnikateľskú víziu a kladie si ciele zamerané na ďalší rozvoj podniku a jeho expanziu
 • buduje efektívne fungujúci pracovný tím (zložený zo zamestnancov, vedúcich pracovníkov, poradcov) a uzatvára strategické väzby
 • dosiahnuté výsledky hodnotí podľa vytýčených cieľov
Celoštátny / globálny dosah
 • získanie významného podielu na trhu
 • rozsah expanzie na celoštátne a medzinárodné trhy
 • plány na medzinárodnú expanziu a rozšírenie vplyvu

Kategórie

Hlavná kategória EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky

Držiteľ titulu EY Podnikateľ roka reprezentuje Slovenskú republiku na svetovom finále súťaže EY World Entrepreneur of the Year®, ktoré sa každoročne koná v Monte Carle.
Celosvetové finále sa uskutoční v júni 2022 v Monte Carle. O titul EY Svetový podnikateľ roka 2022 bude náš víťaz bojovať spolu s ďalšími viac ako šesťdesiatimi víťazmi národných kôl z krajín všetkých kontinentov. Meno víťaza bude oznámené za prítomnosti viac ako tisíc päťsto hostí a svetových médií.

Kategória EY Technologický podnikateľ roka

Do kategórie EY Technologický podnikateľ roka môže byť zaradený akýkoľvek účastník súťaže, ktorého spoločnosť technológie vytvára alebo inovatívnym spôsobom využíva. Doplňujúcimi hodnotiacimi kritériami pre túto kategóriu sú úspešnosť integrácie moderných technológií do firemných procesov, miera vplyvu technológií na ekonomickú úspešnosť firmy a dlhodobá stratégia firmy vo využívaní moderných technológií.

Kategória EY Začínajúci podnikateľ roka

O titul EY Začínajúci podnikateľ roka môže bojovať akýkoľvek účastník súťaže, ktorý podniká minimálne 2 roky a nie viac ako 5 rokov (teda s podnikaním začal po 1. 1. 2017). Podmienka počtu zamestnancov sa na túto kategóriu nevzťahuje. 

Porota

Svetové finále

Pozrite si najvýznamnejšie momenty z tohto podujatia v roku 2020.

 

 

 

Viac informácii o svetovom finále EY World Entrepreneur Of The Year nájdete tu.

Podnikateľská akadémia

EY Podnikateľská akadémia je exkluzívny diskusný klub organizovaný spoločnosťou EY a vytvorený pre účastníkov súťaže EY Podnikateľ roka. Platforma poskytuje podnikateľom priestor na diskusiu a výmenu názorov o témach, ktoré musia často riešiť, ako aj možnosť pravidelných stretnutí a nadviazaní kontaktov.

Prečo dáva zmysel prepojiť biznis so vzdelávaním mladých ľudí?  

 

Počas tohtoročnej EY Podnikateľskej akadémie, ktorá sa konala 28. mája 2019 v priestoroch reštaurácie Fach Bratislava, sme diskutovali na tému „Prečo dáva zmysel prepojiť biznis so vzdelávaním mladých ľudí?“

 

Pozrite si fotogalériu z podujatia kliknutím na link tu.

Panelisti
• Matej Bošňák, vedúci partner EY v Slovenskej republike
• Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis
• Šimon Šicko, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Pixel Federation, EY Podnikateľ roka 2018
• Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo VÚB, Nadácia VÚB

EY panelovú diskusiu sprevádzala Adela Vinczeová.

Súčasťou podujatia bolo aj špeciálne vystúpenie hudobného hosťa Jozefa Hollého.

 

Dávať viac ako brať - recept na úspech? 

 

Ďalšie stretnutie diskusného klubu účastníkov súťaže EY Podnikateľ roka sa konalo 15. mája 2018 v priestoroch reštaurácie Fach Bratislava. Panelisti tohtoročnej EY Podnikateľskej akadémie diskutovali na tému „Dávať viac ako brať – recept na úspech?“, venovali sa otázkam čo prináša podpora tretieho sektora v biznise a ako rastieme podporovaním iných oblastí.

 

Pozrite si fotogalériu z podujatia kliknutím na link tu.

Panelisti
• Miroslav Trnka, spoluzakladateľ spoločnosti ESET, EY Podnikateľ roka 2006
• Michal Štencl, zakladateľ spoločnosti Sygic, EY Podnikateľ roka 2009
• Lívia Naništová, výkonná riaditeľka spoločnosti Novplasta, EY Technologický podnikateľ roka 2017 a finalista súťaže EY Podnikateľ roka 2017
• Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo VÚB, Nadácia VÚB
• Matej Bošňák, vedúci partner EY v Slovenskej republike

EY panelovú diskusiu sprevádzala Adela Vinczeová.

Súčasťou podujatia bolo aj špeciálne vystúpenie hudobného hosťa, víťaza EY Podnikateľa roka 2006 a spoluzakladateľa spoločnosti ESET Miroslava Trnku s kapelou Lost Clusters.

 

Quo Vadis Slovakia? Máme budúcnosť vo svojich rukách, alebo m        Máme budúcnosť vo svojich rukách, alebo má budúcnosť v rukách nás?

 

Ostatná EY Podnikateľská akadémia, ktorá sa konala 22. mája 2017, sa tentoraz niesla v duchu futurolgickej EY Talk Show s názvom „Quo Vadis Slovakia? Máme budúcnosť vo svojich rukách, alebo má budúcnosť v rukách nás?“

V paneli moderovanom Adelou Banášovou sa stretli inšpiratívne osobnosti zo sveta biznisu a exponenciálnych technológií.

 

Pozrite si fotogalériu z podujatia v galérii kliknutím na link tu.                                                                       Záznam z podnetnej  diskusie panelistov si môžete pozrieť kliknutím na link tu.

Panelisti
• Ján Lunter, zakladateť spoločnosti Innovatrics, EY Technologický podnikateľ roka 2016 a finalista súťaže EY Podnikateľ roka 2016
• Michal Meško, spoluzakladateľ Martinus.sk a finalista súťaže EY Podnikateľ roka 2013
• Zuzana Nehajová, Leader Innovation Hub, EY
• Marek Rosa, zakladateľ spoločností Keen Software House a GoodAI

Počas celého večera mali hostia možnosť nahliadnuť do tajomstiev anatómie ľudského tela prostredníctvom unikátnej aplikácie Human Anatomy VR, spoločnosti Virtual Medicine.

 

Je biznis umenie? Je umenie biznis?

 

EY Podnikateľská akadémia usporiadaná 14. júna 2016 ponúkla hosťom zaujímavú diskusiu osobností z podnikateľského a umeleckého sveta sa niesla v téme „Je biznis umenie? Je umenie biznis?“ Podujatie prišla podporiť svojím famóznym vystúpením aj známa sopranistka Adriana Kučerová.

 

 

Atmosféru z podujatia si môžete priblížiť vo fotogalérii kliknutím na link tu

Panel I. moderovaný Ľubomírom Strakom na tému Je biznis umenie?
• Patrick Hessel, zakladateľ a konateľ, c2i, EY Podnikateľ roka 2015
• Ján Tomáš, podpredseda predstavenstva, NAY
• Alexandra Kusá, generálna riaditeľka, Slovenská národná galéria
• Danica Matáková, výkonná riaditeľka na oddelení auditu, EY

Panel II. moderovaný Adelou Banášovou na tému Je umenie biznis?
• Matej Drlička, hudobný producent, riaditeľ festivalu Viva Musica!
• Martin Črep, fotograf
• Zora Jaurová, filmová producentka, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel
• Erik Binder, tvorca, výtvarník, stvárač

 

Z ihriska do kancelárie: Čo majú šport a podnikanie spoločné? 

Dňa 25. novembra 2015 sa konala dalšia zo série podnikateľských akadémií tento krát pod názvom Z ihriska do kancelárie: Čo majú šport a podnikanie spoločné?" a s nasledovným programom:

Pozrite si fotogalériu z podujatia v galérii kliknutím na link tu.

Panel I. moderovaný Ľubomírom Strakom
• Podnikateľ ako tréner
• Podnikateľ ako atlét
• V športe je konkurencia zrejmá a pravidlá nemenné. A čo v podnikaní?

Richard Lintner, riaditeľ, PRO-HOKEJ
Tomáš Bel, co-founder, EXIsport
Michal Truban, zakladateľ, Websupport
Vladimír Kaštier, manažér, EY

Panel II. moderovaný Adelou Banášovou
Šimon Šicko, CEO, PIXEL FEDERATION
Jozef Gönci, predseda komisie športovcov a člen výkonného výboru SOV, reprezentačný tréner športovej streľby
Matej Tóth, slovenský reprezentant v atletike, majster sveta v chôdzi na 50 km
Matej Spišiak, osobný tréner Mateja Tótha

 

Táto stránka prevádzkovateľa Ernst & Young s. r. o. používa súbory cookie, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Prečítajte si ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako môžete odmietnuť ich použitie. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo vašom prehliadači. Svoj súhlas s využívaním cookies udelíte kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“.
Viac informácií
Top